Van Hees BV levert uitsluitend aan professionele eindgebruikers. Aan particulieren en bedrijven buiten de professionele sfeer, wordt niet geleverd

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

+31(0)475 729 460

VAN HEES B.V. algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden 2022

1. Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden maken deel uit van iedere tussen de verkoper en de koper gesloten koopovereenkomst of andere overeenkomst waarvan levering van goederen en het verrichten van diensten een element vormt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Toepasselijkheid van door de koper gehanteerde voorwaarden wordt hierbij uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bestaat er in dat laatste geval strijdigheid tussen de onderhavige voorwaarden en de door de koper gehanteerde voorwaarden, dan prevaleren de onderhavige voorwaarden.
 • Op alle met de verkoper gesloten overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing, tenzij en voor zover schriftelijk anders is overeengekomen.
 • De bepaling van de Eenvormige wet inzake de Internationale koop van roerende lichamelijke zaken (LUVI,’s- Gravenhage 1 juli 1964) en het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten (CISG, Wenen 11 april 1980) zijn niet van toepassing tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Alle geschillen tussen partijen zullen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

2. Aanbiedingen/orders

 • Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Orders zijn voor de verkoper eerst bindend, wanneer zij door de verkoper schriftelijk zijn bevestigd, dan wel bij feitelijke uitvoering.
 • Verkoper kan tot de levering een redelijke minimum ordergrootte vaststellen.

3. Gewicht, kwaliteit en adviezen

 • De verkoper heeft het recht 10% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren en in rekening te brengen, waarbij de metingen van de verkoper als bindend zullen gelden.
 • Behalve voor het feit dat de gekochte goederen ten tijde dat deze de fabriek of het pakhuis van de verkoper verlaten, voldoen aan de normen, die bij de verkoop van deze goederen gelden, waaronder de door de verkoper aan de koper bekend gemaakte specificaties, verleent de verkoper geen enkele uitgesproken of stilzwijgende garantie.
 • Verwerkings-, toepassings en andere adviezen, evenals begeleiding en instructies, leggen de verkoper geen verantwoordelijkheid op voor de uitvoering en het eindresultaat. Alle adviezen van de verkoper, zowel mondeling als schriftelijk, zijn slechts adviezen en moeten ten alle tijden door de koper proefondervindelijk binnen zijn toepassing worden getest om te kijken of het advies daadwerkelijk gebruikt kan worden. Elke aansprakelijkheid ter zake hiervan wordt hierbij uitgesloten.

4. Prijzen

 • Alle prijzen zijn per stuk of eenheid, exclusief BTW en accijns tenzij anders overeengekomen.
 • Indien bij het totstandkomen van de overeenkomst niet uitdrukkelijk een prijs is overeengekomen, dan geldt de prijs zoals op het tijdstip van verzending.

5. Prijsverhogingen

 • De verkoper is gerechtigd de overeengekomen prijs van nog te leveren goederen te verhogen, indien na een offerte of na het tot stand komen van de overeenkomst de kosten van grondstoffen of hulpmaterialen, uitgedrukt in de valuta van de overeengekomen prijs, een verhoging ondergaan.
 • Onder grondstoffen en hulpmateriaal worden in ieder geval verstaan: elektriciteit, goederen die de verkoper van derden betrekt, lonen, salarissen, sociale lasten, overheidslasten vrachtkosten en assurantiepremies.
 • Een prijsverhoging op grond van dit artikel van meer dan 10% geeft de koper het recht de overeenkomst te beëindigen voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, tot uiterlijk twee weken nadat de verkoper hem van de prijsverhoging heeft gesteld.

6. Levering/Leveringstermijn

 • De levering van de goederen geschiedt franco huis in Nederland tenzij sprake is van een order met een omvang kleiner dan € 300,00 goederen waarde (exclusief BTW,accijns en transport) of schriftelijk anders is overeengekomen. Orders met een waarde kleiner dan € 50,00 kunnen niet in behandeling genomen worden. Levering franco huis betekent nimmer meer dan dat de vracht voor rekening is tot aan de losplaats van de koper.
 • Het afleveradres moet redelijk bereikbaar zijn voor die transportmiddelen, die voor leveranties algemeen gebruikelijk zijn. Koper moet op het afleveradres voor voldoende laad- en losfaciliteiten zorgdragen. Voor het lossen van de goederen en het laden van eventuele retourvrachten zal de koper voldoende personeel en (mechanische) hulpmiddelen ter beschikking stellen. Koper zal al het mogelijke doen om te bereiken dat de wachttijd tussen het tijdstip van melding van aankomst op het afleveradres en het tijdstip waarop met het lossen der af te leveren goederen kan worden aangevangen tot een minimum wordt beperkt.
 • De enkele overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn zal geen verzuim van de verkoper opleveren. Koper zal echter in dat geval gerechtigd zijn te verlangen, dat aflevering alsnog binnen een redelijke termijn zal plaatsvinden, bij gebreke waarvan, behoudens het bepaalde artikel 13, de koper gerechtigd is eenzijdig de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden voor het niet uitgevoerde gedeelte. De koper heeft dit recht niet indien hij van zijn kant in verzuim is.
 • Verkoper heeft te allen tijde het recht om de goederen onder rembours af te leveren of om vooruitbetaling of zekerheidsstelling in de door hem gewenste vorm te ontvangen.
 • Retourzendingen zijn slechts toegestaan, indien de verkoper daartoe uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft.
 • Verkoper is gerechtigd bestellingen in gedeelten te leveren en te factureren tenzij anders is overeengekomen.

7. Reclames

 • Indien de door de verkoper geleverde goederen waarneembaar niet aan de overeenkomst beantwoorden, is de koper gehouden terstond bij aflevering te reclameren en de gebreken te (doen) vermelden op het bij aankomst te tekenen vervoersdocument. Reclames wegens andere gebreken dienen te geschieden terstond nadat de koper deze gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen constateren, doch uiterlijk een week na factuurdatum.
 • Bij gebreke van tijdige reclame verliest de koper zijn aanspraken jegens de verkoper en geldt de levering als onvoorwaardelijk aanvaard. Indien de koper in geval van tijdige reclame aantoont dat de gebreken op moment van levering reeds bestonden, zal de verkoper slechts verplicht zijn aan de verkoper een vervangende partij ter beschikking te stellen. Naar eigen keuze van de verkoper kan de verkoper in plaats van het ter beschikking stellen van een vervangende partij aan de koper het voor deze goederen reeds betaalde bedrag terugbetalen dan wel de koper voor deze goederen in rekening gebrachte bedrag crediteren.
 • Telefonische reclames dienen binnen de in 7.1 gestelde termijn schriftelijk te worden bevestigd, onder inzending van bewijsstukken, monsters, opgave van product- en eventuele partij nummers etc.
 • Elk recht van reclame vervalt bij wijziging van de aard, de samenstelling dan wel de verpakking van het product door de koper of derden.
 • De koper heeft niet het recht te reclameren op grond van het feit dat de door de verkoper geleverde goederen niet de eigenschappen bezitten die nodig zijn voor het door hem beoogde gebruik, tenzij de koper voor of bij het sluiten van de overeenkomst schriftelijk aan de verkoper heeft medegedeeld dat de goederen deze eigenschappen dienden te bezitten en de verkoper deze eigenschappen schriftelijk heeft gegarandeerd.

8. Betaling

 • Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden.
 • Eventuele geschillen tussen de koper en de verkoper over kwaliteit of uit andere hoofde door de koper ingediende reclames geven de koper niet het recht de betaling op te schorten.
 • In geval van niet tijdige betaling is de koper wettelijke rente verschuldigd en is hij gehouden tot vergoeding van alle door de verkoper ter inning van openstaande rekeningen te maken buitengerechtelijke kosten, met een minimum van 15% van het achterstallige bedrag vermeerderd met de eventueel verschuldigde rente, of indien dit hoger is. een bedrag van € 1000,00.
 • Verkoper bepaalt te allen tijde zelf aan welke openstaande vordering van de koper hij enige betaling toerekent.

9. Omzetbonus

 • Indien een omzetbonus is overeengekomen, is deze eerst opeisbaar indien alle aankopen, waarover de bonus wordt toegekend. betaald zijn en koper ook al zijn overige verplichtingen is nagekomen. Verkoper is gerechtigd om al hetgeen koper aan verkoper verschuldigd is in mindering te brengen op de bonusuitkering.

10. Risico/-eigendomsvoorbehoud

 • Het risico ten aanzien van beschadigingen verloren gaan van de geleverde goederen van de geleverde goederen en van eventueel daaruit voortvloeiende schade gaat direct na aflevering over op de koper.
 • Alle door de verkoper afgeleverde goederen blijven eigendom van de verkoper totdat de koper de koopprijs, alsmede enige andere vordering als bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW heeft voldaan. Koper heeft evenwel het recht de goederen in het kader van zijn normale bedrijfsvoering door te verkopen of te verwerken, tenzij de verkoper schriftelijk te kennen geeft dat de koper deze goederen terstond ter beschikking van de verkoper moet stellen.
 • Koper verplicht zich op eerste verzoek ten behoeve van de verkoper een pandrecht te vestigen als bedoeld in artikel 3:239BW op de uit de verkoop van de door verkoper geleverde goederen voortvloeiende vorderingen op derden.

11. Zorgplicht

 • Koper zal de geleverde goederen steeds met de vereiste zorg behandelen en geen handelingen verrichten waardoor de kwaliteit of de veiligheid van de goederen, dan wel reputatie van de merken van de verkoper zouden kunnen worden aangetast.

12. Aansprakelijkheid

 • Iedere aansprakelijkheid van verkoper voor schade, buitencontractuele aansprakelijkheid daaronder begrepen, is beperkt tot een bedrag van twee maal de netto factuurwaarde van de niet tijdig dan wel gebrekkig geleverde goederen.
 • Mocht de in artikel 12.1 vervatte beperking van verkoper, of een beroep daarop, door de rechter niet worden aanvaard, dan is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot de schade aan de eigendommen van koper en letselschade.
 • Verkoper is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, waaronder mede begrepen omzetschade, winstderving en goodwill schade.
 • Koper vrijwaart verkoper voor aanspraken van derden terzake van schade die verband houdt met de door verkoper geleverde goederen of anderszins met de tussen koper en verkoper gesloten overeenkomst.
 • Onder netto factuurwaarde wordt verstaan het voor de niet of deugdelijk geleverde goederen in rekening gebrachte bedrag, zonder accijns, voor omzetbelasting en na aftrek van kortingen.

13. Overmacht

 • (overmacht) niet in staat zijn om aan zijn leveringsverplichting te voldoen, dan zal de verkoper gerechtigd zijn om, zonder in gebreke te zijn, de aflevering van de goederen uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmachttoestand zal zijn beëindigd.
 • Mocht de overmacht langer dan een maand duren dan zal de verkoper als de koper gerechtigd zijn, door kennisgeving eer de andere partij, de overeenkomst eenzijdig voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen.
 • Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan:oorlog, revolutie, onlusten, brand, weersomstandigheden, watersnood, transportbelemmeringen, ziekte, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, misoogst, storing in de aanvoer of voorziening van grondstoffen, energie of bedrijfsbenodigdheden, met inbegrip van wanprestatie van leveranciers van wie de verkoper een en ander betrekt, staking, gebreken, aan of beschadiging van machines, alsmede iedere andere storing in het bedrijf van de verkoper.
 • Voorts geldt als overmacht iedere omstandigheid buiten de macht van de verkoper onverschillig of deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst was te voorzien die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert of aanzienlijk moeilijker of kostbaarder maakt.
 • Het hiervoor bepaalde geldt ook indien er sprake is van omstandigheden welke te wijten zijn aan het personeel van de verkoper.

14. Ontbinding

 • Verkoper is gerechtigd om, zonder dat terzake aan de koper is verschuldigd, de overeenkomst eenzijdig, geheel of gedeeltelijk te beëindigen en de geleverde goederen terug te nemen, indien:
 1. de koper achterstallig is met betaling van de koopprijs of van enig ander bedrag dat hij aan de koper is verschuldigd.
 2. hij in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt.
  • In geval van beëindiging van de overeenkomst op de gronden vermeld in het vorige lid, wordt elke vordering, die de verkoper op de koper mocht hebben, terstond in zijn geheel opeisbaar.
  • In geval van faillissement dan wel surseance van betaling van de koper is de verkoper gerechtigd zonder dat terzake enige vergoeding aan de koper is verschuldigd, de overeenkomst en alle andere lopende overeenkomsten tussen partijen zonder rechtelijke tussenkomst eenzijdig voor het niet uitgevoerde gedeelte te beëindigen. Artikel 14.2 is van overeenkomstige toepassing.
  • Het bepaalde in dit artikel laat onverlet het recht van de beëindigde partij op volledige vergoeding van door hem geleden schade.

15. Verrekeningsbeding

 • Verkoper is bevoegd om op de bedragen die hij uit welken hoofde ook verschuldigd is aan koper of andere tot dezelfde groep als koper behorende vennootschappen, in mindering te brengen de bedragen die verkoper uit welke hoofden dan ook, te vorderen hebben van koper of andere tot dezelfde groep als koper behorende bedrijven. Deze bepaling laat onverlet enig beroep dat verkoper op verrekening kan doen. Partijen vrijwaren elkaar en elkaars groepen voor aanspraken tot nakoming van betaling van bedragen die op grond van dit artikel in mindering zijn gebracht.

16. Wijzigingen

 • Verkoper kan deze algemene voorwaarden wijzigen. Wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Verkoper zal de gewijzigde algemene inkoopvoorwaarden tijdig op de website van VAN HEES B.V. (www.vanheesbv.com) plaatsen.